Bireysel Üyelik Sözleşmesi

BİREYSEL ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1. TARAFLAR

İşbu üyelik sözleşmesi [ ] tarihinde (“Sözleşme”) aşağıdaki taraflar arasında elektronik ortamda akdedilerek yürürlüğe girmiştir.

(a) Türkiye Cumhuriyeti hukuku uyarınca kurulu, merkez adresi Acıbadem Mah. Çeçen sok. Akasya A Kule Kent Etabı No:25a İç Kapı No:28 Üsküdar/İstanbul olan Project Ev Elektrikli Araç Kiralama Şarj ve Mobilite Çözümleri Platformu Anonim Şirketi ("Voltify"), ve

(b) Platform’a üye olan kullanıcı ("Kullanıcı").

Voltify ile Kullanıcı işbu Sözleşme’de ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

2. TANIMLAR

Araç Kiralama Sözleşmesi: Kiralayan ile Kullanıcı arasında Platform’da yer alan Araçlara ilişkin kurulacak 3 (üç) ve 12 (on iki) ay arası olmak üzere kısa-orta dönem kiralama ilişkisi ile ilgili olarak imzalanacak olan ve bu kira ilişkisi çerçevesinde söz konusu tarafların sahip oldukları hak ve yükümlülükleri düzenleyen araç kiralama sözleşmesini ifade eder.

Araç: Benzinli ve dizel otomobillerden farklı olarak, içten yanmalı motor yerine elektrik motorundan güç sağlayan elektrikli taşıtlar ile geleneksel içten yanmalı motor ile elektrikli motora aynı anda sahip olan hibrit araçları ifade eder.

Hizmetler: Platform üzerinden Araçlar’ın Kullanıcılar tarafından listelenmesi, Araç kiralamak isteyen Kullanıcılar'ın Araçlar’ını kiraya vermek isteyen Kiralayanlar’ın Platform üzerinden birbirlerine ulaşmalarının sağlanması ve böylelikle Kullanıcılar ile Kiralayanlar arasında kiralama ilişkisinin kurulması amacıyla Voltify tarafından yerine getirilen aracılık hizmetlerini ifade eder.

İyzico: İyzi Ödeme ve Elektronik Para Hizmetleri Anonim Şirketi’ni ifade eder.

Kiralayan: Hizmetler aracılığıyla Platform’da listelediği bir veya birden fazla Aracı Kullanıcı'ların incelemesine sunan ve nihai olarak Kullanıcılar ile Araç Kiralama Sözleşmesi imzalayacak olan tüzel kişiyi ifade eder.

Kullanıcı: Kiralayanlar’dan Araç kiralamak ve bu kapsamda Hizmetlerden yararlanmak amacıyla Platform’a üye olan gerçek kişiyi ifade eder.

KVKK: 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nu ifade eder.

Platform: Voltify’ın orta dönem Araç kiralanmasına ilişkin aracılık hizmetleri sunduğu https://www.voltify.com.tr/ alan adlı internet sayfası üzerinden ulaşılabilen platformu ifade eder.

Üyelik Hesabı: Kullanıcı tarafından doldurulan üyelik başvuru formunun Voltify tarafından onaylanmasıyla oluşturulan, Hizmetlerin kullanılmasına imkân sağlayan, kullanıcı adı ve şifre ile Kullanıcı’nın Platform üzerinden erişebildiği kişisel hesabı ifade eder.

3. SÖZLEŞME’NİN KONUSU VE KAPSAMI

3.1. İşbu Sözleşme’nin konusu, Voltify’ın Platform üzerinden sunduğu Hizmetlerden Kullanıcı’nın faydalanma koşulları ile Tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir. Sözleşme, Kullanıcı tarafından doldurulan üyelik başvuru formunun Voltify tarafından onaylanması ile yürürlüğe girer.

3.2. Voltify, Platform’u işletmek suretiyle 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca aracı hizmet sağlayıcı ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca yer sağlayıcıdır. İşbu Sözleşme’nin kapsamı, yalnızca Kullanıcı ile Voltify arasında Platform’un kullanılmasına dair hukuki ilişkiyi düzenlemekten ibaret olup Kullanıcı ve Kiralayan arasındaki kiralama ilişkisi doğrudan Kullanıcı ve Kiralayan arasında akdedilen Araç Kiralama Sözleşmesi kapsamında düzenlenecektir.

4. HİZMET VE ÜCRETLENDİRME

4.1. Voltify, Kiralayanların Platform’a kiralamak istedikleri araçlara ilişkin içerik yüklemelerine, Kullanıcıların yüklenen içeriği görüntülemesine, istedikleri özelliklere sahip Araçları listelemelerine ve böylelikle Kiralayan ve Kullanıcı arasında Araç Kiralama Sözleşmesi imzalanmasına imkân sağlamaktadır.

4.2. Kullanıcı’nın Platform üzerinden kiralamak istediği Araç’a ilişkin talebin Kiralayan’a iletilmesi ve Kiralayan’ın bu talebi onaylamasını takiben Araç Kiralama Sözleşmesi imzalanmak üzere Kullanıcı’nın e-posta adresine iletilecektir. Fiziken imzalanmış Araç Kiralama Sözleşmesi Kiralayan’a teslim edilmeden, Kullanıcı’nın kimlik tespiti yapılmadan araç kiralama ilişkisi kurulmayacaktır. Söz konusu işlemlerin yerine getirilmesini takiben, Kullanıcı’nın Voltify’ın hizmet bedeli ve Araç Kiralama Sözleşmesine ilişkin ödemeleri tamamlaması ile Araç’ın teslimat yeri ve tarihi dahil ilgili bilgiler Kiralayan tarafından Kullanıcı’ya e-posta yoluyla bildirilecektir.

4.3. Kullanıcı, Platform üzerinden tek seferde yalnızca bir Araç kiralayabilecektir.

4.4. Voltify, Platform üzerinden Hizmetleri sağlamak için gerekli olan teknolojik altyapıyı Kullanıcıların yararlanmasına açık olarak sağlamaktadır. Voltify, kendi takdirine bağlı olarak her zaman Hizmetleri durdurabilir veya Hizmetleri sunmaya son verebilir. Voltify’ın Hizmetleri durdurması veya Hizmetlere son vermesi durumunda Kullanıcılar Voltify’dan herhangi bir hak, alacak, kar kaybı, tazminat veya başkaca bir nam ve unvan altında herhangi bir ödeme talep edemez.

4.5. Voltify, Platform üzerinden sağladığı Hizmetler ile 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun uyarınca yalnızca "aracı hizmet sağlayıcı" ve 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun uyarınca "yer sağlayıcı" olarak kabul edildiğinden Platform’da yer alan araçlara dair bilgiler dahil yer sağladığı içeriği kontrol etmek veya hukuka aykırı bir faaliyetin söz konusu olup olmadığını araştırmakla yükümlü değildir.

4.6. Voltify, Araç kiralanmasına ilişkin Kullanıcıların Kiralayanlar ile arasında imzalanabilecek olan Araç Kiralama Sözleşmesi dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere hiçbir sözleşme, taahhüt ve işlemlere taraf değildir. Voltify’ın işbu Sözleşme hükümleri kapsamındaki hiçbir işlemi, kendisinin Araç kiralama işleminin tarafı olduğunu şeklinde yorumlanamaz.

4.7. Platform üzerinden gerçekleşen araç kiralama işlemi kapsamında kiralanan Araç’ın kullanımı sebebiyle aracın kendisinin ve üçüncü kişilerin uğrayacağı zararların tazminine imkân sağlayan sigorta koruması, Kullanıcı ile Kiralayan arasında kurulacak olan Araç Kiralama Sözleşmesi hükümlerine tabi olup aracı hizmet sağlayıcı sıfatıyla Voltify'ın bu konuda herhangi bir yükümlülüğü bulunmamaktadır.

4.8. Voltify’ın her bir Araç kiralama işlemi için hak kazanacağı hizmet bedeli, vergiler dahil 1.250 (bin iki yüz elli) Türk lirasıdır. Söz konusu hizmet bedeli, kiralama süresinden bağımsız olarak her bir kiralama işleminin başında tek seferlik olarak ödenecektir. Voltify dilediği zaman Hizmetlerin kapsamında ve ücretlerde değişiklik yapmaya yetkilidir.

4.9. Kullanıcılar ile Kiralayanlar arasında Araç Kiralama Sözleşmesi’nin akdedilmesi ile birlikte Voltify hizmet bedeline hak kazanacaktır. Araç Kiralama Sözleşmesi’nin feshedilmesi, iptal edilmesi veya Kullanıcı’nın herhangi bir zamanda sözleşmeden cayma hakkını kullanması, sözleşmeden dönülmesi dahil olmak üzere herhangi bir şekilde sona ermesi Voltify’ın hizmet bedeline hak kazanmasını engellemeyecek olup, Kullanıcı tarafından Voltify’dan tahsil edilmiş hizmet bedellerinin iadesi hiçbir şekilde talep edilemeyecektir.

4.10. Voltify’ın hak kazanacağı hizmet bedeli ile Kullanıcı ve Kiralayan arasında akdedilecek Araç Kiralama Sözleşmesine ilişkin ödemeler Kullanıcı tarafından, Platform üzerinden ilgili ödeme hizmeti sağlayıcısının altyapı sistemi kullanılarak kredi kartı yoluyla yapılacaktır.

4.11. Kredi kartı yoluyla ödemeler, ilgili ödeme hizmeti sağlayıcısı tarafından sağlanan sistem üzerinden gerçekleştirilecektir. Ödeme, Araç Kiralama Sözleşmesi’nin Kiralayan ve Kullanıcı tarafından imzalanmasını takiben Kullanıcı’nın tercih ettiği ödeme yöntemine göre tahsil edilecektir. Buna göre tahsilat, Kullanıcı’nın kiralama talebi sırasında sunduğu kredi kartından yapacağı ödeme emrine istinaden gerçekleştirilecektir.

4.12. Voltify, ilgili ödeme hizmeti sağlayıcısının sistemi kapsamında yalnızca kendi hizmet bedeli ve gerekmesi halinde işbu Sözleşme kapsamında belirtilmiş olan masraf ve cezai şart tutarlarını tahsil edecek olup, Kiralayan adına herhangi bir bedel tahsil etmemektedir. Araç Kiralama Sözleşmesi kapsamındaki tüm ödemeler ilgili ödeme hizmeti sağlayıcısının sistemi üzerinden doğrudan Kiralayan’a aktarılmaktadır.

4.13. Kullanıcı’nın ödeme işlemleriyle ilgili tüm hak ve yükümlülükleri, Kullanıcı tarafından Platform üzerinden onaylanan İyzico Kullanım Sözleşmesi hükümleri kapsamında belirlenmektedir.

4.14. Kullanıcı’nın kredi kartından provizyon alınamaması ve/veya kredi kartının iptal edilmiş olması dahil herhangi bir sebeple kira bedelinin tahsil edilememiş olması Voltify’ın 4 hizmet bedelini hakedişini hiçbir şekilde etkilemeyecek olup, Kullanıcı söz konusu hizmet bedelini Voltify’a ödemekle yükümlü olacaktır.

4.15. Kullanıcı, Sözleşme’nin feshedilmesi veya Kiralayan ile Platform haricinde iletişime geçilmesi dahil herhangi bir yöntem ile Voltify’ın Sözleşme kapsamında hizmet bedeline hak kazanmasına engel olacak şekilde Kiralayan ile Platform haricinde Araç kiralama ilişkisi kurması halinde, 100.000,- TL (yüz bin Türk lirası) cezai şart bedelini Voltify’a ödemekle yükümlüdür. Voltify, işbu durumu fark etmesi halinde söz konusu cezai şart bedelini Sözleşme’nin 4.10. maddesi uyarınca Kullanıcı’nın kredi kartından tahsil edebilecektir. Kullanıcının kredi kartından söz konusu bedelin kısmen veya tamamen tahsil edilememesi halinde söz konusu bedelin tahsili için Voltify’ın her türlü hukuki yola başvurma hakkı saklıdır. İşbu maddede öngörülen cezai şart yükümlülüğü işbu Sözleşme’nin herhangi bir şekilde feshedilmesinden veya sona ermesinden etkilenmeyecek ve geçerli olmaya devam edecektir.

5. PLATFORM’UN KULLANIM KOŞULLARI

5.1. Voltify, işbu Sözleşme hükümleri çerçevesinde Kullanıcılar’a Platform’da sunulan Hizmetler’den yararlanma hakkı tanır. Kullanıcı, Platform’u kişisel kullanımı haricinde ticari amaçlar için ve/veya üçüncü kişiler adına kullanamaz. Platform’un kişisel amaç dışında kullanılması halinde, Voltify herhangi bir bildirime gerek olmaksızın Kullanıcı’nın üyeliğini derhal sonlandırabilir, Platform’a erişimini engelleyebilir.

5.2. Voltify, kendi takdirine bağlı olarak işbu Sözleşme koşullarını, ön ihbara ve/veya ihtara gerek olmaksızın her zaman Platform’da ilan ederek değiştirebilir, güncelleyebilir veya iptal edebilir. Güncel Sözleşme, Platform’a giriş arayüzünde Kullanıcılar'ın bilgisine sunulacaktır. Değiştirilen, güncellenen ya da yürürlükten kaldırılan her hüküm, yayın tarihinde tüm üyeler bakımından hüküm ifade edecektir. Kullanıcı, eğer güncellemeleri kabul etmiyorsa, Voltify, güncellenen Sözleşme koşullarını kabul etmediğini kendisine bildiren Kullanıcılar'ın üyeliğini derhal sonlandırabilir.

5.3. Sözlesme'nin Kullanıcı tarafından Platform üzerinden elektronik ortamda kabulü, Platform’a üye olunmasının ön koşuludur. Kullanıcı, ancak Voltify tarafından üyelik başvurusu onaylandığı takdirde Hizmetlerden yararlanmaya başlayabilir. Kullanıcı Voltify’ın üyelik başvurusunu onaylanmasının kendi iradesine bağlı olduğunu ve gerekli gördüğü durumlarda herhangi bir gerekçe belirtmeksizin Kullanıcı’ya ilişkin üyelik onayını gerçekleştirmekten imtina edebileceğini kabul ve beyan eder. Voltify tarafından üyelik başvurusunun onaylanması için Kullanıcı’nın üyelik başvuru formunu eksiksiz, doğru ve güncel olarak doldurması gerekmektedir. Kullanıcı, Voltify’ın üyelik başvuru formunun onaylanması için kendisinden kimlik tespitine yönelik her türlü bilgi ve belgeyi talep edebileceği konusunda mutabıktır.

5.4. Kullanıcı, Üyelik Hesabını oluştururken sağladığı bilgilerin değişmesi halinde; yeni ve güncel bilgileri derhal Voltify’a bildirecektir. Kullanıcı, bu değişiklikleri geç bildirmesi veya bildirmemesi halinde Voltify’ın uğrayacağı tüm zararı karşılamakla yükümlüdür. Voltify, Kullanıcı bilgilerinin hatalı veya eksik olduğunu ya da güncel olmadığını herhangi bir şekilde tespit ederse bilgiler tam ve doğru olarak sağlanana dek Üyelik Hesabını askıya alma veya tamamen durdurma ve Kullanıcı’yı üyelikten çıkartma yetkisine sahiptir.

5.5. Voltify, Kullanıcı’nın Platform’da kayıtlı elektronik posta adresine bilgilendirme mailleri ve cep telefonuna bilgilendirme SMS’leri gönderme yetkisine sahiptir. Kullanıcı işbu Sözleşme’nin imzası ile birlikte bilgilendirme maillerinin elektronik posta adresine ve bilgilendirme SMS’lerinin cep telefonuna gönderilmesini kabul etmiş sayılacaktır. Kullanıcı, mail ve/veya SMS almaktan vazgeçmesi halinde Platform’un ilgili kısımlarından mail ve/veya SMS gönderim iptal işlemini gerçekleştirmekle yükümlüdür.

5.6. Kullanıcı, Platform’u yalnızca Hizmetler’lerden faydalanmak amacıyla kullanacaktır. Kullanıcı, Platform’u hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Platform üzerinde gerçekleştirdiği her tür işlem ve eylemden doğabilecek hukuki ve cezai sorumluluğu Kullanıcı’ya aittir.

5.7. Voltify Platform’da yer alan kiralamaya konu Araçlar için indirimli şarj hizmeti veren anlaşmalı şarj hizmeti sağlayıcılarının bir listesini Platform’da paylaşacaktır. Söz konusu hizmete ilişkin tüm yükümlülükler ilgili şarj hizmeti sağlayıcılarına ait olup, Voltify’ın araçların şarj işlemlerine ilişkin Kullanıcılar nezdinde herhangi bir sorumluluğu veya taahhüdü bulunmamaktadır. Kullanıcılar anlaşmalı şarj hizmeti sağlayıcılarına bu hizmet kapsamında gerekli tüm bilgi ve belgeleri doğru ve tam bir şekilde sağlayacaktır.

6. KULLANICI BEYAN VE TAAHHÜTLERİ

6.1. Kullanıcı, işbu Sözleşme hükümlerine, yürürlükteki tüm mevzuata ve ahlak kurallarına uygun hareket edeceğini, Sözleşme’deki tüm şart ve kuralları okuduğunu, anladığını ve onayladığını kabul ve taahhüt eder.

6.2. Kullanıcı, Platform’da yer alan, Voltify’ın KVKK kapsamında hazırladığı, kişisel verilerin korunması ve gizlilik politikasını, aydınlatma metnini ve açık rıza metnini okuyup incelediğini ve Voltify’ın, KVKK kapsamındaki aydınlatma yükümlülüğünü yerine getirdiğini kabul eder.

6.3. Kullanıcı, aşağıdaki şartları taşıdığını beyan ve taahhüt eder:

(a) Türk Medeni Kanunu kapsamında fiil ehliyeti haiz, herhangi bir hak ve fiil ehliyeti kısıtlaması altında olmayan bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olduğunu,

(b) Araç segmentine göre farklılık göstermek üzere,

i. B segment Araç kiralanması halinde, 21 yaşını doldurmuş, en az bir yıl geçerliliği olan ve kiraladığı elektrikli aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olduğunu,

ii. C segment Araç kiralanması halinde, 25 yaşını doldurmuş, en az üç yıl geçerliliği olan ve kiraladığı elektrikli aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olduğunu,

iii. D segment Araç kiralanması halinde, 30 yaşını doldurmuş, en az yedi yıl geçerliliği olan ve kiraladığı elektrikli aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olduğunu, ve/veya

iv. E segment Araç kiralanması halinde, 35 yaşını doldurmuş, en az on yıl geçerliliği olan ve kiraladığı elektrikli aracın sınıfına uygun ehliyete sahip olduğunu,

(c) kiraladığı aracı kullanmasına engel olabilecek tıbbi bir durumu olmadığını,

(d) trafik ceza puanının 65’in altında olduğunu ve alkollü ya da ehliyetsiz araç kullanmaktan ötürü ceza almamış (erteleme ve hükmün açıklanmasının geri bırakılma halleri de dâhil) olduğunu,

(e) ehliyetinin herhangi bir zamanda ve herhangi bir sebeple askıya alınmamış veya iptal edilmemiş olduğunu, ve

(f) ölüm veya bedensel zararla sonuçlanan herhangi bir trafik kazasına karışmamış olduğunu.

6.4. Kullanıcı’nın Üyelik Hesabına girişte oluşturduğu "kullanıcı adı" ve "şifre"nin güvenliğini sağlamak kendi sorumluluğundadır. Kullanıcı, "kullanıcı adı" ve "şifre"sini münhasıran kendisinin kullanacağını, üçüncü kişilerle paylaşmayacağını taahhüt eder. Kullanıcının bu yükümlülüğüne aykırı hareket etmesi nedeniyle Voltify’ın, Kiralayanlar’ın, diğer Kullanıcıların ve/veya Voltify çözüm ortaklarının maruz kalabileceği tüm zararlardan münferiden Kullanıcı sorumludur.

6.5. Kullanıcı, 6.3. maddede belirtilenler dahil fakat bunlarla sınırlı olmaksızın, Platform üzerinde sağladığı bilgilerin tam, doğru ve güncel olduğunu, Voltify’ın Kullanıcı tarafından sağlanan bilgilerin doğruluğunu teyit etmekle yükümlü olmadığını ve söz konusu bilgilerin hatalı veya eksik olmasından dolayı ortaya çıkacak zararlardan Voltify’ın sorumlu tutulmayacağını, bu bilgilerin tam, doğru ve güncel olmamasından kaynaklanabilecek doğrudan ve dolaylı tüm zararlara ilişkin tüm sorumluluk Kullanıcı’ya ait olacağını beyan ve taahhüt eder.

6.6. Kullanıcı, Araç Kiralama Sözleşmesi kapsamında kiralanan Araçlar ile ilgili olası herhangi bir hasar ve ayıptan Voltify’ın herhangi bir sorumluluğu bulunmadığını, Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun ve ilgili sair mevzuat kapsamındaki her türlü talep ve sorumluluğun muhatabının Kiralayan olduğunu ve bunlara ilişkin olarak Voltify’a karşı herhangi bir talepte bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

6.7. Kullanıcı, Platform üzerinden sunulan Hizmetlere erişim ve bunların kalitesinin büyük ölçüde ilgili internet servis sağlayıcısından temin edilen hizmetin kalitesine dayandığını ve söz konusu hizmet kalitesinden kaynaklı sorunlarda Voltify’ın herhangi bir sorumluluğunun bulunmadığını, Voltify’ın işleyişinin kusurdan ari olmadığını ve zaman zaman teknik aksaklıklar veya erişim engelleriyle karşılaşabileceğini bildiğini kabul ve beyan eder.

6.8. Kullanıcı, Platform’a ait yazılımların çalışmasını aksatabilecek, diğer Kullanıcı ve Kiralayanlar’ın Platform’u kullanmalarını engelleyici veya zorlaştırıcı herhangi bir eylem gerçekleştirmeyeceğini, Platform’a bozma veya değiştirme amacıyla erişim sağlamayacağını beyan ve taahhüt eder.

6.9. Kullanıcı, Voltify’ın Platform’un iyileştirilmesi ve geliştirilmesi amacıyla ve/veya yasal mevzuat çerçevesinde Kullanıcı’nın internet servis sağlayıcısına ilişkin bilgileri, internet protokol (IP) adresi ve Platform’a erişim tarihi ve saati gibi bilgileri toplayabileceğini kabul ve beyan eder.

6.10. Kullanıcı, Platform’un virüs ve benzer amaçlı yazılımlardan arındırılması için Voltify’ın en üst düzeyde tedbir aldığının farkında olup nihai güvenliğin sağlanması için ayrıca kendisinin de gerekli korumayı sağlaması gerektiğini kabul ve beyan eder. Bu kapsamda, Kullanıcı, Platform’a erişim sağladığı elektronik cihazlarının yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek her türlü hata ve bunların doğrudan ve dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul veya beyan eder.

7. FİKRİ MÜLKİYET

7.1. Kullanıcı, Platform’un yazılım ve tasarımının, bunlara ilişkin tüm hakların, unvan ve menfaatlerin, Hizmetler’e ilişkin her türlü teknoloji ve içeriğin Voltify’ın mülkiyetinde olduğunu ve bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet haklarının ilgili mevzuat kapsamında korunduğunu ve bunların kendisi tarafından izinsiz kullanılamayacağını, iktisap edilemeyeceğini ve değiştirilemeyeceğini kabul ve beyan eder.

7.2. Kullanıcı, Voltify’ın, Voltify’ın pay sahiplerinin veya grup şirketlerinin sahip olduğu tüm markalar, tüm unvan, alan adı, sosyal medya hesapları, mülkiyet hakları (dolayısıyla know-how ve ilgili marka adları da dahil olmak üzere) ile türevleri üzerinde herhangi bir hakkı bulunmadığını bu kapsamda, Voltify'ın, Voltify’ın pay sahiplerinin ve grup şirketlerinin fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini ve Voltify’ın önceden yazılı izni olmaksızın kopyalamayacağını veya herhangi bir amaç için kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.3. Kullanıcı Platform’a Voltify, diğer Kullanıcılar, Kiralayanlar veya Voltify çözüm ortakları tarafından yüklenen resim, açıklama, yorum ve sair içerik üzerindeki tüm haklar münhasıran Voltify’a ait olup bunları başka mecralarda paylaşmayacağını, ticari olsun olmasın herhangi bir amaçla kullanmayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

7.4. Kullanıcı’nın işbu maddedeki yükümlülüklerinin aksine davrandığının herhangi bir zamanda tespiti halinde, Voltify’ın diğer tüm akdi ve kanuni hakları ile fazlaya ilişkin hakları-alacakları saklı kalmak üzere, Kullanıcı, her bir ihlal karşılığında Voltify’a maktuen 150.000 TL (yüz elli bin Türk Lirası) tutarında cezai şart ödemek ile yükümlüdür. İşbu maddede düzenlenen cezai şart yükümlülüğü zarardan, hasardan, kusurdan ve illiyet bağından bağımsızdır. Kullanıcı, işbu cezai şart tutarının fahiş olmadığını ve ticari teamüllere uygun olduğunu kabul ve beyan eder. Herhangi bir şüpheye mahal vermemek adına, bu maddede öngörülen cezai şart Voltify’ın cezai şartı aşan zararlarını talep etme hakkına hiçbir şekilde halel getirmez. İşbu maddede öngörülen cezai şart yükümlülüğü işbu Sözleşme’nin herhangi bir şekilde feshedilmesinden etkilenmeyecek ve geçerli olmaya devam edecektir.

8. SÜRE

8.1. İşbu sözleşme süresiz olarak düzenlenmiştir. Taraflar yazılı bir bildirimde bulunarak ve ihtar süresi verilmesine gerek olmaksızın diledikleri zaman tek taraflı olarak ve derhal etkili olacak şekilde, erken fesih tazminatı yükümlülüğü doğmaksızın Sözleşme’yi fesih hakkına sahiptir.

8.2. Sözleşmesinin feshi ile birlikte Kullanıcı’nın Platform üyeliği de ayrıca bir bildireme gerek olmaksızın kendiliğinden sona erer. Sözleşmenin feshedilmiş olması Voltify’in fesih anına kadar doğmuş haklarına mahal getirmeyecek olup, Kullanıcı söz konusu yükümlülüklerini Sözleşme hükümlerine uygun bir şekilde ifa edecektir.

9. MUHTELİF HÜKÜMLER

9.1. Herhangi bir Taraf’ın işbu Sözleşme kapsamındaki herhangi bir hak, yetki veya kanun yolunu kullanmaması veya kullanmakta gecikmesi, bunlardan feragat edildiği şeklinde yorumlanmaz. Herhangi bir hakkın, yetkinin veya kanun yolunun tek başına veya kısmen kullanılması, aynı veya başka herhangi bir hak, yetki veya kanun yolundan yararlanılmasını engellemez.

9.2. Kullanıcı, Voltify’ın yazılı izni olmaksızın işbu Sözleşme’yi veya Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini kısmen veya tamamen herhangi bir üçüncü kişiye devretmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Voltify ise işbu Sözleşme ve Sözleşme ile bağlantılı her türlü sözleşmeleri, protokolleri ve düzenlemeleri Kullanıcı’nın onayına veya herhangi bir bildirim ihtiyacına gerek olmaksızın herhangi bir üçüncü kişiye devredebilir.

9.3. İşbu Sözleşme’nin herhangi bir hükmünün mahkeme kararıyla geçersiz veya uygulanamaz sayılması durumunda diğer hükümlerin geçerliliği ve uygulanabilirliği etkilenmeyecektir.

9.4. Siber saldırı, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, sisteme ilişkin iyileştirme veya yenileştirme çalışmaları ve bu sebeple meydana gelebilecek arızalar, elektrik kesintisi veya herhangi bir doğal felaket veya Voltify’ın kontrolü dışında gerçekleşen, kusurundan kaynaklanmayan ve makul olarak öngörülemeyecek diğer olaylar Voltify’ın işbu Sözleşmesi’nden doğan yükümlülüklerini ifa etmesini engeller veya geciktirirse, Voltify ifası mücbir sebep sonucunda engellenen veya geciken yükümlülüklerinden dolayı sorumlu tutulamaz ve bu durum işbu Sözleşmesi’nin bir ihlali olarak kabul edilemez.

9.5. Aksi belirtilmedikçe ve Türk Ticaret Kanunu’nun 18/3 fıkrasındaki haller saklı kalmak kaydıyla, işbu Sözleşme çerçevesinde yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler, bir noter aracılığı veya iadeli taahhütlü posta veya telgrafla Taraflar’ın yukarıda belirtilmekte olan adreslerine veya Taraflar’ın bu amaçla diğerine yazılı bir ihbar ile bildireceği diğer bir adrese veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile gönderilecektir. Kullanıcı, Sözleşme ve Hizmetlerde yapılacak değişikliklerin, üyeliğin iptalinin, Sözleşme’nin feshinin, sona erdirilmesinin vs. her türlü bildirimin üyelik işlemleri esnasına belirttiği e-posta adresine yapılmasına muvafakat etmiş olup, e-posta ile yapılan bildirimler ulaşsın veya ulaşmasın bildirimin Voltify tarafından gönderildiği andan itibaren tebliğ edilmiş olduğunu ve hukuki sonuçlarını doğuracağını kabul ve taahhüt eder.

9.6. Kullanıcı, işbu Sözleşme’den doğacak ihtilaflarda Voltify’ın her türlü belge, kayıt, defter ve her nevi bilgisayar kayıtları ile Voltify tarafından gönderilen SMS ve e-postaların tek, bağlayıcı ve münhasır delil teşkil edeceğini ve bu maddenin HMK m. 193 gereği kesin ve kat’i delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul eder.

9.7. İşbu Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tâbidir ve bu kanunlara uygun olarak yorumlanacaktır.

9.8. İşbu Sözleşme’den kaynaklanan veya işbu Sözleşme’yle ilgili her tür ihtilâf, münhasır olarak İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri tarafından çözümlenecektir.