PROJECT EV ELEKTRİKLİ ARAÇ KİRALAMA ŞARJ VE MOBİLİTE ÇÖZÜMLERİPLATFORMU ANONİM ŞİRKETİKİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU UYARINCAMÜŞTERİ AYDINLATMA METNİ

1. Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla Merkez Mahallesi Cendere Caddesi No:22 D:22 34400 Kağıthane/İstanbul adresinde faaliyet gösteren Project EV Elektrikli Araç Kiralama Şarj ve MobiliteÇözümleri Platformu Anonim Şirketi (“Şirket”) olarak, Şirket’imizden hizmet alan kişilerdenelde ettiğimiz kişisel verilere istinaden 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na(“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi sağlamak amacıyla, aydınlatma yükümlülüğümüzkapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunarız.Bu aydınlatma metnine ek olarak, lp.voltify.com.tr internet adresinden(“Site”)ulaşabileceğiniz Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası ve Çerez Politikası belgelerini deincelemenizi tavsiye ederiz.

2. Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Site’ ye üyelik esnasında bildireceğiniz ad, soyad, e-posta adresi, telefon numarası ve sizinleirtibata geçebilmek ve güvenlik adımlarını sağlamak üzere sms gönderimi, doğrulama kodu,doğrulama linki gönderimi amaçları ile kullanılabilecektir.Site’ ye eriştiğiniz konum bilgisi, Site ya da Şirket tarafından öngörülecek Mobil Uygulamayıziyaretiniz sırasında IP adresiniz, cihaz bilginiz, web tarayıcısı türü, gönderen kaynağınız,ziyaret süreniz ve sayfa/içerik gösterim sayısı, Site üzerinde yaptığınız gezinmeler, Site’ dekiürünleri beğenmeniz, dolduracağınız formlar ve içerikleri sizlere daha kişisel bir hizmetsunabilmek ve taleplerinizi karşılamak amacı ile kullanılabilecektir. Ayrıca Site’ ye üyeliğiniz ve devamında Site’ nin faaliyet amacı ile örtüşen işlemleri yapmakistediğinizde talep edilebilecek vergi kimlik numarası dahil finans bilgileriniz, araç kiralamasözleşmesi imzalamaya uygun nitelikte müşteri olduğunuzu tespite yarar ehliyet bilgisi, iletişimbilgisi ve işin niteliği kapsamında bildirmekle yükümlü olduğunuz kişisel verileriniz kiralamayı yapabilmeye ehil olduğunuzu incelenmek ve denetlemek amacı ile kullanabilecektir. Site üzerinden aracını kiralamak istediğiniz firmaların ya da kişilerin ya da ödeme içinyönlendirildiğiniz ödeme sistemleri şirketlerinin talep edeceği ve kendileri ile paylaşacağınıztüm kişisel verileriniz ilgili firma/kişi ile sizin aranızda gerçekleşecek hukuki ilişki kapsamındadeğerlendirilecek olup bu amaçla bildirdiğiniz kişisel verileriniz ile ilgili Şirket’ in sorumluluğubulunmamaktadır.Kanun’da öngörülen temel ilkelere uygun olarak, Şirket’imiz ile akdetmiş olduğunuz ÜyelikSözleşmesi’ nin, [Araç Kiralama Sözleşmesi’ nin] kurulması ve ifası amacıyla, Şirket tarafından;[araç kiralama hizmetinin sunulması] çağrı merkezi hizmetlerinin sunulması ve bu kapsamdasizlerle irtibat kurulabilmesi ile Site’ yi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızı tanımak ve böylece siteyikişiselleştirerek ziyaretinizi daha verimli hale getirmek amaçlarıyla; finansal verileriniz iseŞirket’imiz ile akdetmiş olduğunuz Üyelik Sözleşmesi kapsamında Şirket’ in öngöreceği üyelikbedeli ve benzeri ad altında talep edilebilecek bedeller kapsamında ödeme yükümlülüğünüzünifası amacıyla, Kanun ve ilgili diğer mevzuatlarda belirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarıdâhilinde işlenmektedir.Ayrıca yukarıda belirtilen kişisel verileriniz Şirket’e ait fiziki arşivler ve bilişim sistemlerinenakledilerek hem dijital hem de fiziki ortamda muhafaza altında tutulabilmektedir.

3. İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan kişisel verileriniz, bu Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlar ile sınırlıkalmak üzere hizmetlerinden faydalanılan veya iş birliği içerisinde olunan, yurtiçindeki ve yurtdışındaki iş ortaklarımız, sigorta şirketleri ile kolluk kuvvetleri ve idari ve adli makamlarla kaza,trafik cezası ve herhangi bir araç arızası halinde, hukuki danışmanlarla danışmanlık hizmetlerikapsamında ve bilgi teknolojileri hizmet sağlayıcıları ile www.voltify.com.tr internet sitesindekive mobil uygulamadaki sistem hatalarının giderilmesi amaçlarıyla sınırlı olarakaktarılabilmektedir.4. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki SebebiKişisel verileriniz, Aydınlatma Metni’nin 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, otomatik veyaotomatik olmayan yollarla, Şirket tarafından veya Şirket vasıtasıyla; Kanun’un 5. ve 6.maddelerinde belirtilen hukuki sebeplerden sözleşmenin kurulması ve ifası, veri sorumlusununmeşru menfaati, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğü ve hakkın tesisi, kullanılması vekorunması kapsamında işbu Aydınlatma Metni’nin 2. ve 3. maddelerinde belirtilen amaçlarlaişlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.Kişisel verileriniz, doğrudan sözlü veya yazılı olarak tarafınızdan iletilen bilgilerden velp.voltify.com.tr internet sitemizde bizimle paylaşmış veya internet sitesini kullanmanıznedeniyle oluşan verilerden, yukarıda açıklanan süreçlerin yürütülmesi için işbirliği içindebulunulan üçüncü kişiler kanalıyla ve şirket faaliyetleri kapsamında kullanılan uygulama veyazılımlar vasıtasıyla; kişisel verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve işbu AydınlatmaMetni’ nin 2. maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerletoplanmaktadır.

5. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen müşteriler, Şirket’e başvurarak aşağıdakikonulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve tarafımızca bu amaçlara uygun olarak kullanıpkullanılmadığını öğrenme

• Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde düzeltilmesini talep etme

• Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde silinmesiniveya yok edilmesini ya da anonim hale getirilmesini talep etme

• Bu hallerde ya da düzeltme halinde bunların veri aktarılan üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme

• İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiylealeyhinize bir sonucun ortaya çıktığını düşünüyorsanız bu duruma itiraz etme

• Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle bir zarara uğramanız halinde bu zararıngiderilmesini talep etme

Yukarıda sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.voltify.com.tr internet adresindenulaşabileceğiniz “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” nu doldurmak suretiyle aşağıdabelirtilen kanallardan birini kullanarak Şirket’e iletebilirsiniz:

• Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya A Kule Kent Etabı, No: 25 A Iç Kapı No: 28 Üsküdar/ İstanbul adresine kimlik teyidinizin yapılması sağlanarak bizzat; veya

Şirket’in projectevelektrikli@hs01.kep.tr e-posta adresine, kayıtlı e-posta adresiniz(KEP) üzerinden veya güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından verisorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunanelektronik posta adresini kullanarak; veya

başvuru amacına yönelik geliştirilmiş bir yazılım ya da uygulama vasıtasıyla başvurularınız, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, talebinizin niteliğine göre en kısa süredeve en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak, başvurunuza yazılı olarakcevap verilecekse, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 7. maddesigereğince on sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 Türk Lirası işlem ücreti alınabilecektir.Başvuru taleplerinin değerlendirme sürecine ilişkin detaylı bilgiyi www.voltify.com.tr internetadresi üzerinden ulaşabileceğiniz Veri Sahibi Başvuru Prosedürü’ nde bulabilirsiniz.