Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
lp.voltify.com.tr üzerinde form doldurarak bizimle paylaştığınız kişisel bilgilerinizi vefikirlerinizi korumak bizim görevimizdir. Aşağıdaki ilkeler, bu kişisel bilgilerinizi ve fikirlerinizinasıl değerlendireceğimizi tanımlar.

Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Açıklama (Aydınlatma) ve GizlilikPolitikası;

Veri Sorumlusunun Kimliği

Veri sorumlusu sıfatıyla Acıbadem Mah. Çeçen Sk. Akasya A Kule Kent Etabı, No: 25 A Iç Kapı No: 28 Üsküdar/ İstanbul adresinde faaliyet gösteren Project EV Elektrikli Araç Kiralama Şarj veMobilite Çözümleri Platformu Anonim Şirketi markası Voltify (“Şirket”) olarak,müşterilerimizden/potansiyel müşterilerimizden elde ettiğimiz kişisel verilere istinadenKişisel Verilerin Korunması Kanunu’na (“Kanun”) uygun hareket edebilmemizi teminenaydınlatma yükümlülüğü kapsamında aşağıdaki hususları bilgilerinize sunuyoruz.

Kişisel Verilerin Hangi Amaçla İşleneceği

Kişisel verileriniz, Kanun’da öngörülen temel ilkelere ve Kanun’un 5. ve 6. maddelerindebelirtilen kişisel veri işleme şart ve amaçlarına uygun olarak, fiziken ve elektronik ortamda, Şirket müşterisi olmanız nedeniyle, kanunlarda öngörülen sebeplerle ve sözleşmeselilişkinin ifası gereğince faaliyetlerimizin yürütülmesi, hizmetlerimizin işleyişi ve geliştirilmesiçerçevesinde toplanabilmektedir.

Bu siteye verdiğiniz, aşağıda sayılan kişisel veriler (toplu olarak “Verileriniz”);

• Siteyi ziyaretiniz ve kullanımınız ile ilgili veriler,

• Sitemizi ziyaretiniz sırasında IP adresiniz, coğrafi konumunuz, web tarayıcısı türü,gönderen kaynağınız, ziyaret süreniz ve sayfa/içerik gösterim sayısı gibi veriler

• Site üzerinden yaptığınız her türlü işlem ve uygulama ile ilgili veriler,

• Teklif almak, çevrimiçi (web tarayıcı üzerinden veya uygulama üzerinden alınan)hizmetlerle birlikte operasyonel ve mali hizmetlerden yararlanmak için verdiğinizveriler,

• Siteye kayıt olmak için ad, soyad, telefon numarası, e-posta adresi gibi iletişim vekimlik bilgileri ve kayıt olduktan sonra site üzerinde işlem yapabilmek için gereklikiralanan/satın alınan araç plaka bilgisi ve araç ile ilgili tüm bilgiler, ehliyet bilgileri,vergi numarası da dahil olmak üzere kimlik verileri, telefon numarası, e-posta adresi,adres de dahil olmak üzere iletişim verileri, öneri ve şikayet verileriŞirket tarafından;

• Siteyi ziyaret ettiğinizde bilgisayarınızı tanımak ve böylece siteyi kişiselleştirerekziyaretinizi daha verimli hale getirmek,

• Bize Ulaş formu üzerinden ilettiğiniz her türlü talep, öneri veya şikayetinizle ilgiligerekli incelemeleri yapmak ve konu ile ilgili sizinle iletişime geçmek,

• Marka iş birlikleri veya Kurumsal talepleriniz için sizinle iletişime geçmek,

• Site üzerinden yapacağınız ticari işlemleri tamamlamak,amaçlarıyla işlenmektedir.

İnternet Sitesi Çerezlerin Kullanımı

Bu sitede çerezler kullanılmaktadır. Web sunucusu tarafından web tarayıcısına gönderilenve tarayıcı tarafından kaydedilen metin dosyasına çerez denir ve bu dosya tarayıcısunucudan her sayfa istediğinde sunucuya geri gönderilmekte ve bu sayede, web sunucususizin tarayıcınızı tanımlamakta ve takip etmektedir. Bilgisayarınızın sabit diski üzerindekaydedilmek üzere size çerez gönderebileceğimizi ve bu çerezlerden edineceğimiz bilgileri,sitenin yönetimi ve sitenin kullanılabilirliği artırma amaçlı kullanabileceğimiz belirtiriz.Bunun dışında, reklam sağlayıcılarımız da size çerez gönderebilecektir. Çoğu tarayıcı, çerez kabul etmeyi engelleyici ayarlara sahiptir. Bunun için tarayıcınızınyardım dosyalarını inceleyebilirsiniz. Ancak çerez kabul etmezseniz, sitemiz de dahil olmaküzere, pek çok siteyi kullanırken kullanılabilirliği büyük ölçüde azaltacağınızı dikkatinizesunarız.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçlar ile Aktarılabileceği

Toplanan verileriniz, işbu Politika’ nın 2. maddesinde açıklanan amaçlarla, Şirket’ in işortaklarına, Şirketin ve/veya ortaklarının ve pay sahiplerinin payı olan şirketlerine, bayilere,e-mailling firmalarına, asistan firmalarına, arşiv firmalarına, müşavirlik firmalarına, sigortaşirketlerine, Şirketin faaliyetini gerçekleştirmesi amacı ile destek aldığı tüm iş ortaklarına,tedarikçilere ve kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilere, Kanun’un 5. ve 6.maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde Veri Sorumlusutarafından oluşturulan ve www.voltify.com.tr internet adresinde paylaşılmış olan KişiselVerilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası ve işbu Politika’ da belirtilen amaçlarla sınırlıolarak aktarılabilecektir. Ayrıca kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasışartıyla ve işbu Politika’ da yazılı amaçlar ile sınırlı olmak üzere Kanun’un 8. ve 9. Maddeleriçerçevesinde aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerin Güvenliği

Şirket, yürürlükteki ilgili mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğününkorunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamakkonusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzdoğrultusunda veri işleme politikalarımızı belirli aralıklarla güncellediğimizi bilginize sunarız.Kişisel bilgilerinizin ve fikirlerinizin kaybı, yanlış kullanımı ve değiştirilmesini engelleyicigerekli önlemler alınacaktır. Ancak, internet üzerinden veri akışı, doğası gereği güvensizolduğu için, bu verilerin internet üzerinden akışının güvenliği tarafımızca garantiedilememektedir. Şifrenizi gizli tutmak, paylaşmamak sizin sorumluluğunuzdadır. Siteyönetimi şifrenize bilgi ve onayınız olmadan erişememektedir.

Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Verileriniz, otomatik veya otomatik olmayan yollarla, sözleşmesel ilişkinin ifası gereğinceveya kanunlarda öngörülen sair sebeplerle toplanabilmektedir. Verileriniz Şirket tarafındanŞirket vasıtasıyla; Verilerinizi bizlere açıklamanıza konu olan ve işbu Politika’ nın 2.maddesinde belirtilen amaçların gerçekleştirilmesine yönelik hukuki sebeplerletoplanmaktadır.

Bu hukuki sebeplerle toplanan Verileriniz Kanun’un 5/2-c, e maddeleri uyarınca birsözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenintaraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması ve sizin temel hak veözgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Şirket’in meşru menfaatleri için veri işlenmesininzorunlu olması kapsamında Şirket tarafından açık rızanız alınmaksızın işlenebilmektedir.Sizin açık rızanıza binaen Kanun’un 5/1 maddesi uyarınca işbu Politika’ nın 2. ve 3.maddelerinde belirtilen amaçlarla da işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca, kişisel verileri işlenen çalışan, Şirket’ e başvurarak aşağıdaki konulara ilişkin taleplerde bulunabilir:

• Kişisel verilerinin işlenip işlenmediğini öğrenme,

• Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

• Kişisel verilerinin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıpkullanılmadığını öğrenme,

• Kişisel verilerinin yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,

• Kişisel verilerinin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesiniisteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerebildirilmesini isteme,

• Kişisel verilerinin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halindebunların silinmesini, yok edilmesini veya anonim hale getirilmesini isteme ve bukapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesiniisteme,

• İşlenen verilerinin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesisuretiyle veri sahibinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,

• Kişisel verilerinin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halindezararın giderilmesini talep etme,

• Kanun’dan doğan talepler “Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu” aracılığıylagerçekleştirecektir. Şirket, Kanun’un 13. maddesine uygun olarak, başvurutaleplerini, talebin niteliğine göre ve en geç 30 (otuz) gün içinde işlemin ayrıca birmaliyet gerektirmesi halinde Kurulca belirlenen tarifedeki ücret hariç olmak üzereücretsiz olarak sonuçlandıracaktır. Talebin reddedilmesi halinde, rednedeni/nedenleri yazılı olarak veya elektronik ortamda gerekçelendirilir.Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ileKVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğinizhakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.voltify.com.tr adresinde yeralan Kişisel Veri Sahibi Başvuru Formu’ nu doldurarak, formun imzalı bir nüshasınıMerkez Mahallesi Cendere Caddesi No:22 D:22 34400 Kağıthane / İstanbul adresinebizzat elden veya Şirket’in kayıtlı projectevelektrikli@hs01.kep.tr elektronik postaadresine (KEP) güvenli elektronik imzalı, mobil imzalı ya da ilgili kişi tarafından verisorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunanelektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz.

Gizlilik Politikası

Taraflar arasında korunan “Gizli Bilgi”; Taraflardan herhangi biri tarafından Bilgi Alan’ayazılı, sözlü, elektronik ortamda veya sair araçlarla açıklanan veya Bilgi Alan tarafından aynışekilde elde edilen her türlü ticari sır, bilgi, belge (sektör açıklamaları, planlar, teknikve/veya ticari bilgiler, fiyat teklifleri, dava dosyaları, çalışan özlük dosyaları, her türlüsözleşme, bildirim, uyarı, fesih yazısı, modeller, datalar, fotoğraflar ve prosesler ile tekniklerdahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere), tescilli olsun veya olmasın buluş, yöntem,geliştirme, patent, telif hakkı, marka, know-how, uygulama, formül, ve benzeri her türlübilgi, belge ve malzemeyi (“Gizli Bilgi/ler”) kapsamaktadır. Ayrıca, aksi Şirket tarafındanaçıkça yazılı olarak belirtilmediği müddetçe, Bilgi Alan’a herhangi bir usul ile iletilen(elektronik ortamda gönderilenler de dâhil) her türlü bilgi, teklif ve belge de Gizli Bilgidir.Bilgi Alan taraflar arasındaki ilişki kapsamında edinmiş olduğu Gizli Bilgi’yi yalnızcaaralarındaki ilişkinin amacına uygun ve amacı ile sınırlı olarak sadece amaç doğrultusundakullanacağını, bunun dışında başka hiçbir amaç için doğrudan veya dolaylı yoldankullanmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. Bilgi Alan taraflar arasındaki ilişkikapsamında edindiği Gizli Bilgi’yi sır addedeceğini ve taraflar arasındaki ilişki sona erse desaklamaya devam edeceğini, kısmen veya tamamen 3. Kişilere ifşa etmeyeceğini, resmimakamlar tarafından talep edilen verilere sadece talep kadar ve talebe uygun olarak hiçbirşekilde Bilgisi Verilen tarafın gizli bilgisine halel getirmeyecek şekilde yanıt verebileceğinikabul, beyan ve taahhüt eder. Eğer taraflardan biri Gizli Bilgi’ yi açıklamak durumundakalırsa bu durumu derhal ve herhalde 48 saati geçirmeksizin ilgili tarafa bildirmekleyükümlüdür. Gizlilik yükümlerine uyulmaması halinde oluşan tüm zarar, ilgililerden talepedilebilecektir.