MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1.TARAFLAR 

İşbu sözleşme,  adres bilgileri Sözleşmenin 7. Maddesinde belirtilen Hedef Filo Giyim Sanayi ve Tekstil A.Ş (Bundan böyle “SATICI” olarak anılacaktır.) ile ürün satın alacak kişi (Bundan böyle “ALICI” olarak anılacaktır) ve müşterek borçlu ve müteselsil kefil(Bundan böyle “KEFİL” olarak anılacaktır)arasında  imzalanmıştır. İşbu Sözleşme’de, ALICI, SATICI ve KEFİL birlikte “TARAFLAR”, tek başlarına ise “TARAF” olarak isimlendirilebilir.

2.KONU  

İşbu Sözleşme’nin konusu, ALICI'nın SATICI'ya ait “http://www.Hedef Filo.com.tr” internet sitesinden elektronik ortamda siparişini yaptığı aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların karşılıklı genel haklarını, yetkilerini ve yükümlülüklerini düzenlemektir. İş bu sözleşme, TARAFLARIN karşılıklı, birbirlerinin serbest irade beyanları doğrultusunda müzakere edilerek akdedilmiştir. 

3. GENEL HÜKÜMLER 

a)ALICI, “http://www.Hedef Filo.com.tr” internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup cayma hakkı ile kullanım şartları konusunda bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder. 

b) 18 (OnSekiz) yaşından küçük kişiler, SATICI ile mesafeli satım sözleşmesi imzalayamaz. SATICI, ALICI’nın sözleşmede belirttiği yaşının doğru olduğunu esas alacaktır. Ancak ALICI’nın kendi yaşını yanlış yazmasından dolayı SATICI’ya hiçbir şekilde sorumluluk yüklenemez. 

c)Sözleşme konusu ürünün bedeli kredi kartı ile ödendiği takdirde, teslimatı kargo firması tarafından yapılacaktır. Kargo ücreti, SATICI tarafından karşılanacaktır. Ancak ALICI tarafından teslimat için kurye talep edildiği takdirde; kurye bedeli, ALICI tarafından ödenecektir. 

d)Ürün teslimatı, kargo firması tarafından yapıldığı takdirde; adreste ürünü teslim alacak kimsenin olmaması durumunda; ALICI, kargo firması ile iletişime geçerek ürünlerin sevkiyatını takip etmek zorundadır. Ürün, ALICI’dan başka bir kişiye teslim edilecek ise, teslim edilecek kişinin bildirilen adresinde bulunmamasından veya teslimatı almaktan imtina etmesinden SATICI, sorumlu tutulamaz. Bu durumda, ALICI’nın ürünü geç teslim almasından doğan menf’i ve müspet zararlar ile ürünün kargo şirketinde beklemesi ve/veya ürünün kargo şirketi tarafından SATICI’ya iade edilmesi durumunda meydana gelen giderler de, ALICI’ya aittir. 

e)ALICI, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve üründe kargodan kaynaklanan bir ayıp gördüğünde, ürünü kabul etmeme külfeti altında olup mevcut ayıp hakkında kargo firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI, sorumluluk kabul etmeyecektir. Ürün teslimatı sırasında SATICI'nın talebi halinde ALICI, ürün teslim tutanağı örneğini imzalamakla yükümlüdür; imzalanmaması durumunda ürün teslimatı yapılmayabilir. 

f)Sözleşme konusu ürün, 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün için ALICI'nın yerleşim yerinin uzaklığına bağlı olarak ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim edilir. 

g)Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden SATICI sorumlu tutulamaz. Sözleşmenin hüküm ifade edebilmesi için satıcının ürünü teslim etmesi gerekmektedir. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir. 

h)SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım kılavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur. 

i) ALICI tarafından işbu sözleşmede belirtilen şahsi bilgiler ile ödeme yapmak amacı ile SATICIYA bildirilen bilgiler, SATICI tarafından üçüncü şahıslarla paylaşılmayacaktır. SATICI, işbu sözleşme gereği elde ettiği bilgileri sadece yürürlükteki mevzuatta belirtilen zorunluluk çerçevesinde açıklayabilecektir. SATICI, her türlü adli/idari soruşturma dahilinde kendisinden istenen bilgi ve belgeyi elinde bulunduruyorsa, ilgili makama sağlayabilir. 

j) Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. 

k)SATICI, mücbir sebepler veya nakliyeyi engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI, siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini, ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. 

l) SATICI, sipariş konusu mal veya hizmetin yerine getirilmemesinin imkansızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüğünü yerine getiremediği takdirde; bu durumu, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’ya bildirir ve  SATICI, ALICI’ya eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir veya sözleşme bedelini peşin aldığı takdirde iade edebilir. 

m)Fiyat vs. gösterilerek sergilenen ürünler, stoklarla sınırlı olarak öneri niteliği taşımaktadır. SATICI, fiyatı vs. teşhir etmekle birlikte stokta bulunmayan ürünleri verip vermemekte serbesttir. SATICI'nın yapmış olduğu satışlar, kendi stoklarıyla sınırlıdır. SATICI, stoğunda bulunmayan ürünlerin teslimatını yapmayabilir, siparişi iptal ederek, sipariş tutarını ALICI hesabına iade edebilir. Ürünlerin "Hedef Filo.com.tr" internet sitesi üzerinden teşhir edilmesiyle; SATICI, ürünlerin stokta bulunmasını taahhüt etmez. Bu durum, ALICI'ya talep ve tazminat hakkı sağlamaz. Ürünlerin özellikleri ile olabilecek yanlış bilgilendirmelerin SATICI tarafından düzeltilmesi, ALICI'ya herhangi bir talep hakkı vermez. 

n) Kişisel veya ailevi ihtiyacı aşan, ticari saikin güdüldüğü, tüketim amacını taşımayan, ve Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu kapsamında kalmayan sözleşmeler, Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliğinin kapsamı dışındadır. Hedef Filo müşterinin aynı ürünü birden fazla satın alması halinde ürünün iptalini yapabilir. Bu hallerde; Hedef Filo, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun 6/2. maddesi uyarınca satıştan haklı nedenle kaçınabilir ve tüketicinin onayı olmaksızın mesafeli satış sözleşmesini iptal edebilir. Ticari alım yapmak isteyen müşterilerimiz 444 4 362 numaradan detaylı bilgi alabilirler. 

o)ALICI, SATICI kampanyalarının, SATICI’nın satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik vs.) faydalanarak SATICI’ya zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya ve satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen bunlardan yararlanması gibi SATICI’nın kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının SATICI tarafından tespit  edilmesi durumunda, SATICI’nın kanundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemi iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme ve  satış sözleşmesini herhangi bir bildirimde bulunmadan tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı vardır. 

ö)“www.Hedef Filo.com.tr” internet sitesinde meydana gelen sistem hatalarından kaynaklanan fiyat yanlışlıklarından SATICI, sorumlu değildir. Ayrıca SATICI, www.Hedef Filo.com.tr internet sitesindeki sistemden, dizayndan veya internet sitesinde yapılabilecek siber müdahaleler nedeniyle ortaya çıkacak tanıtım ve fiyat hatalarından sorumlu değildir. Bu şekildeki sistem hatalarına dayalı olarak ALICI, SATICI’dan hak iddiasında bulunamaz. 

p)Sipariş iptallerinde, ürün bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10  gün içinde ALICI'ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de, ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır ve ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 7 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir;  bu tutarın Bankaya iadesinden sonra ALICI hesaplarına yansıması tamamen Banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI olası gecikmeler için SATICI’nın herhangi bir şekilde müdahalede bulunmasının ve sorumluluk üstlenmesinin mümkün olamayacağını şimdiden kabul eder. 

r)ALICI, Çağrı Merkezi aracılığıyla yapacağı görüşmelerin ALICI tarafından kaydedileceğini, belirli bir süre saklanacağını ve yapılacak işlemlere esas teşkil edeceğini kabul eder. 

s)Sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde, SATICI; sözleşmenin yükümlülüklerini yerine getirmesine yönelik olarak ALICI’ya ve KEFİL’e SMS, mektup ve elektronik posta gönderebilir, ALICI ve KEFİL ile Çağrı Merkezi aracılığıyla görüşmeler yapabilir ve her türlü iletişim faaliyetinde bulunabilir. 

ş) ALICI, belirtilen şekilde internet sitesi aracılığıyla gerçekleştirilen satışın kendisini bağlamadığını, kendi rızası hilafına gerçekleştirildiğini, kendisini temsile yetkili kişiler tarafından gerçekleştirilmediği, elektronik posta adresinin geçersiz olduğu gibi iddialarda bulunmayacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

t)ALICI’nın bildirmiş olduğu adresini, telefon numarasını herhangi bir nedenle değişmesi durumunda; ALICI, yeni ikametgah adresini ve iletişim numarasını SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür. 

u)ALICI, SATICI tarafından kendisine gönderilecek her türlü ticari elektronik iletilere, onay vermektedir. Bu kapsamda, ALICI, SATICI tarafından kendisine kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomotik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile ALICI’dan başkaca herhangi bir izin almaksınız bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla her türlü elektronik ileti/sms/faks vs. gönderebileceğini kabul ve beyan eder. ALICI, dilediği zaman hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için SATICI’ya çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak bu yöndeki talebini iletmesi yeterli olacaktır. SATICI, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip SATICI, ALICI’nın bu talebini en geç 5 gün içerisinde yerine getirecektir. 

ü)İnternet üzerinden işlem yapılan bilgisayarın güvenliği ile maddi ve manevi herhangi bir zarara uğramamak için, antivirüs, antispam ve firewall gibi gerekli güvenlik tedbirlerini almak ALICI’nın sorumluluğundadır. 

v)ALICI, SATICI’nın yazılı izni olmadan borcunu bir başkasına devredemez. 

4. KEFALET VE SÜRESİ 

a)KEFİL, ALICI’nın işbu sözleşme kapsamında borcunu ödememesinden doğacak borçlarını, asıl borcun fer’ilerini müşterek borçlu sıfatıyla kabul eder. KEFİL, her ne sebeple olursa olsun borcun muaccel hale gelmesi durumunda herhangi bir ihbar ve ihtara gerek kalmaksızın, borcun kendileri açısında da muaccel hale geleceğini kabul ve taahhüt ederler. KEFİL, iş bu sözleşmede beyan ettiği adresine yapılan tebligatın kendisine yapılmış sayılacağını, adres ve telefon numarası yapılacak değişikliklerini yazılı olarak bildirmeyi kabul ve beyan eder. ALICI ve KEFİL, ALICININ borcu ve fer’ilerinin ispatı noktasında SATICI’nın kayıt belgeleri ile yetinmeyi, bu belge ve kayıtların kesin ve nihai delil kullanılacağını kabul ederler. 

5. SÖZLEŞMENİN FESHİ 

a)ALICI, iş bu sözleşmenin herhangi bir maddesine aykırı davranarak sorumluluklarını ve taahhütlerini yerine getirmediği takdirde ya da dürüstlük kuralına aykırı olarak iş bu sözleşmenin ön yüzünde beyan ettiği bilgilerin doğru olmadığının tespiti halinde; SATICI, hiç bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih etme hakkına sahiptir. Bu halde ALICI, SATICI’nın herhangi bir sorumluluğunun olmadığını ve SATICI’dan tazminat talebinde bulunmayacağını kabul ve taahhüt eder.

 6.CAYMA HAKKI 

a)ALICI, sözleşme konusu ürürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa tesliminden itibaren 14 gün içinde cayma hakkına sahiptir. Bu 14 günlük süre hak düşürücü süre olup, sözleşme konusu ürünün ALICI’ya teslim tarihinden itibaren başlar. Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI'ya yazılı olarak bildirimde bulunulması ve ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır.Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI'ya teslim edilen ürünün SATICI'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur.

b)İade edilmek istenen ürünün faturası, tüzel kişi (kurumsal müşteri) adına kesilmiş ise; bu ürün ile birlikte ALICI tarafından düzenlenen iade faturasının da SATICIYA gönderilmesi gerekmektedir. Faturası tüzel kişi (kurumsal müşteri) adına düzenlenen sipariş iadeleri, ALICI tarafından tanzim edilen iade faturası kesilmediği takdirde tamamlanamaz. 

c) Ürünle birlikte hediye verile satışlarda cayma hakkı kullanılır ise verilen hediye de ALICI tarafından iade edilecektir. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 7 gün içinde ürün bedeli ALICI'ya iade edilir. Tüketicinin cayma hakkını kullanması veya ilgili hakem heyeti/mahkeme kararı neticesinde satın almış olduğu ürünü, SATICI’nın anlaşmalı olduğu Yurtiçi Kargo ile SATICI’ya iade etmesi gerekmektedir. İade ürünün anlaşmalı kargo firması ile gönderilmesi halinde cayma hakkının kullanımından veya ürünün iadesinden kaynaklanan masraflar, SATICI’ya ait olacaktır. SATICI’nın anlaşmalı olduğu kargo firması dışında ürün iade gönderimi olması halinde iade gönderi kargo masrafları, TÜKETİCİ tarafından karşılanacaktır. ALICI’nın, ürünü mutlaka hasarsız ve kutu içeriği, ambalajı zarar görmeden iletilmesi gerekir. 

d)Ürünün SATICI’ya bu şekilde ulaşmasını takip eden 10 gün içerisinde ürün bedeli, ALICI’ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi, ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. (Bankaların iadeyi ALICI hesabına yansıtma işlemleri genellikle 30 günü bulabilmektedir). 

e)Cayma hakkı kullanılabilen ürünlerde, yine mevzuat uyarınca, malda olağan kullanım dışında kullanımdan meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ya da genel olarak ALICI’nın kusurundan kaynaklanan bir değer kaybı söz konusu ise ALICI’nın bu değer kaybını, ürünün iadesi imkansız ise ürünün değerini yani satış fiyatını SATICI’ya ödemesi gerekir.


 7.CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER
 

a)Niteliği itibariyle iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, cayma hakkı süresi  sona ermeden önce tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmetler, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır. - Her türlü yazılım ve programlar

- DVD, VCD, CD ve kasetler

- Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)

- Gazete, dergi, kitap gibi basılı  yayınlar,

- Hür türlü kozmetik, kişisel bakım, iç giyim ürünleri 

b)     Yılbaşı, Sevgililer Günü, Anneler Günü vb. özel günlere yönelik hazırlanan ve satışa sunulan ürünlerde iade kabul edilmemektedir. 

8.TEBLİGAT ADRESLERİ 

a)Taraflar konusu sözleşmeden kaynaklanan her türlü tebligat için taraflar sipariş adresinde belirtilen posta adreslerini yasal ikametgah olarak kabul, beyan ve taahhüt etmişlerdir. Bu adreslere yapılan her türlü tebligat tarafların eline ulaşmasa bile tebliğ edilmiş kabul edilecektir. İş bu adreslere ait değişiklikler diğer tarafa yazılı olarak bildirilmedikçe eski adresler geçerli olacaktır. 

b)SATICI, sözleşme süresi içinde ALICI’nın elektronik posta adresine veya telefon numarasına mesaj, bilgi, yazı, ihtar, ödeme bildirimi, hesap hareket çizelgesi, hesap ekstresi gönderebilir. ALICI, söz konusu elektronik iletilerin alınmadığı yada kendisine ulaşmadığı iddiasında bulunamayacağı gibi, söz konusu iletilerin gönderildikleri tarihten 1 gün sonra yasal anlamda tebliğ etmiş sayılacağını beyan, kabul ve taahhüt eder. 

c)SATICI’nın yasal ikametgahı, “Yukarı Dudullu Mah Gazali Sk. No: 2/1 A İç Kapı No : 1 Ümraniye /İSTANBUL” adresidir. 

9.KESİN DELİL 

a)TARAFLAR, aralarında doğacak uyuşmazlıklarda, ALICI  log kayıtlarının, ALICI’nın internet sitesi üzerinde gerçekleştirdiği onayları/işlemleri gösteren kayıtların, ALICI’nın bildirmiş olduğu elektronik posta adreslerine veya teslimat adreslerine SATICI tarafından gönderilen her türlü bildirimin ve söz konusu elektronik posta, teslimat adreslerinden SATICI’ya gönderilen her türlü bildirimin yer aldığı dökümanların/belgelerin/e-posta metinlerinin, ALICI’nın SATICI’ya ait çağrı merkezi ile yaptığı görüşmeleri içeren ses kayıtlarının ve diğer SATICI kayıtlarının münhasır olmayan kesin delil teşkil edeceği konusunda mutabakata varmışlardır. 

10.TAKSİTLİ ALIŞVERİŞ HAKKINDA ÖZEL HÜKÜMLER 

a)Sözleşme konusu ürünün bedelinin kredi kartı kullanılmaksızın taksitle ödeneceği kararlaştırılır ise ALICI’nın SATICI’ya vermiş olduğu bilgilerin doğruluğu tespit edildiği ve onaylandığı takdirde, SATICI tarafından sözleşme konusu ürünün teslimatı gerçekleştirilecektir. 

b)SATICI, sözleşmeden doğan edimlerini ifa etmesine rağmen ALICI, ödeme planına uygun şekilde ödemesini yapmadığı takdirde; SATICI, kalan borcun tümünün ifasını talep etme hakkına sahiptir. 

c)Birbirini izleyen en az 2 taksidi ödenmemesi, taksitli satım sözleşmenin ihtarsız feshi nedenidir. ALICI, birbirini izleyen en az 2 taksidi ödememesi durumunda vadesi gelmeyen taksit alacaklarının da hiçbir hükme hacet kalmaksızın muacceliyet kesbedeceğini şimdiden kabul ve taahhüt eder. Muacceliyet ihbarı, Çağrı Merkezi aracılığıyla yapılan görüşme ile veya yazılı olarak yapılacaktır. ALICI, bu ihbara rağmen borcunu ödemediği takdirde icra takibine alınacağını, borcun tamamının muacceliyet kanacağını, tahakkuk eden borcunu, icra masraflarını ve avukatlık ücreti ile ödeyeceğini kabul ve taahhüt eder.

d)ALICI, ödemelerini kararlaştırılan vade ve ödeme planına göre yapmayı kabul eder. Borç, vade tarihinde ödenmediği takdirde aylık %7 oranında gecikme faizi tahakkuk ettirilir. 

11:YETKİLİ MAHKEME 

a)İşbu sözleşmenin uygulanmasında, yürürlükteki mevzuat çerçevesinde belirlenen parasal sınırlar dahilinde Tüketici Hakem Heyetleri, bu değeri aşan durumlarda ile ALICI'nın veya SATICI'nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

b) 01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, Parasal sınıra ilişkin bilgiler aşağıdadır: 

İlçe tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 5.650 Türk Lirası, 

Büyükşehir statüsünde olan illerdeki il tüketici hakem heyetleri ve Büyükşehir statüsünde olmayan illere bağlı ilçelerde il tüketici hakem heyetlerine parasal sınır, 5.650 Türk Lirası ile 8.480 Türk Lirası arası, 

 Büyükşehir statüsünde olmayan illerin merkezlerindeki il tüketici hakem heyetleri için üst parasal sınır, 8.480 Türk Lirası, 

Tüketici Mahkemeleri için dava değeri 8.480 Türk Lirası üzeri olarak belirlenmiştir. 

 

13: SÖZLEŞMENİN YÜRÜRLÜK TARİHİ VE SÜRESİ 

13.1:ALICI, işbu Sözleşme’yi imzaladığı tarihte işbu Sözleşme hükümlerini kabul etmiş sayılır. 

İşbu Sözleşme’yi imzalamadan önce, Sözleşme’de yer alan tüm maddeleri okudum, aynen kabul ettim.  

   

ALICI

ADI SOYADI:

TARİH:  

İMZA:

 

 

KEFİL

ADI SOYADI:

TARİH:  

İMZA: